ตำแหน่ง ทีมโปรแกรมเมอร์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างสรรงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีความพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม และมีแนวความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่
 • มีประสบการณ์การเขียน web application ด้วย php (codeigniter framework) + ajax + jquery + mysql + jsonในระดับดี
 • มีประสบการณ์การพัฒนา native application จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูล 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างสรรงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีความพร้อมที่จะทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะใช้โปรแกรมสำนักงานได้อย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ อีเมล์ และ application ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต และวิธีการอื่นได้
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ถ้าสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสมัครด้วยตัวเองได้ที่ (การติดต่อสมัครด้วยตัวเอง จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ)
สำนักงานทำการ บริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด
88/2 หมู่ 1 ตำบลสันทราหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 053 - 492769
หรือ homeguideline@gmail.com
แผนที่ตั้งบริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด